ಒಬ್ಬ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟನಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪುರೋಗಮನವಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟನಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪುರೋಗಮನವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುರೀಯಾಶ್ರಮ..! ಆತ್ಮವೇ ಇರದ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಮನಾಗಮನ ಇಲ್ಲ! ಆತ್ಮ ರಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ತವನಿಗೆ ವೈದೀಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ..!
……
ಅದಲ್ಲದೇ ಅವನು ಪಾಪಿಯಾದರೆ, ಮೊದಲಾಗಿ ಅವನ ತಾಯ್ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ‘ಕುಂಭೀಪಾಕ”ವೆಂಬ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ..!
…….
ಅಂಥವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಗುರುವಿಗೆ ‘ಅಜಗದ’ ರವೆಂಬ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ…!( ಮೂರನೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಘೋರಾತಿ ಘೋರ ನರಕ ಎಂದು ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ.
……..
ಅಂತಹವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ‘ಉದ್ಧಲ‘ ಎಂಬ ನರಕವೇ ಗತಿಯಂತೆ…!
ಕೇವಲ ಇಂತಹ ಪಾಪಿಯಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ“ಕಲ್ಮಾಷ’ ವೆಂಬ ನರಕ ದರ್ಶನಭಾಗ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆಯಂತೆ…!
….
ಏಕೆಂದರೆ ವೈದೀಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದವು ಈ ಆಶ್ರಮ ಸಂಬದ್ಧವಾದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಕಡತೋಕೆ ರಾಂಭಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ

source: https://www.facebook.com/groups/161894837550032/permalink/192260577846791/

ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲೀ ಈ ನರ ಸತ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯವಾಗಲೀ ಅಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಖಚಿತ ಅರಿವಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ತನ್ನ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜ ಕೇವಲ ಆಕಾಶ ನೋಡಿ ಊಳಿಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ…!

source: https://www.facebook.com/groups/161894837550032/permalink/192358314503684/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s