ಮಿಶ್ರ ತಳಿಯ ದನಗಳೂ ದಗಲು ಬಾಜಿ ರಾಘುನ “ಧಾತು” ಶಾಸ್ತ್ರವೂ!! – ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ

ಮಿಶ್ರ ತಳಿಯ ದನಗಳೂ ದಗಲು ಬಾಜಿ ರಾಘುನ “ಧಾತು” ಶಾಸ್ತ್ರವೂ!! – ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ

gl05102016

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s