ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಒಂದು ಘಟ್ಟ ತಲಪಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಡನೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಸತ್ಯವು ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಪುನರಪಿ ಬ್ಲಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ:

Please continue writing. We are a big fan of your writing. Your blog is the only source we have to know what is actually happening (the truth). You have put a lot of effort to bring many people out of darkness. If you stop writing you will let the criminal(s) win easily and they will continue to harass people and abuse power. Your blog is an effort to empower those who have suffered and those who are suffering…
– Yatish

For a long time now, I have been reading your blog twice a day. Your blog has been doing great service in exposing the truth. It has been very useful. I wonder why you are stopping it,( whether threats contribute to the decision.) I request you to continue the same if it is not too much of an inconvenience.
– M.S.Bhat

Everyone know many bad things are happening from time before 2009. But no one knows exactly what happend . please continue writing and let the people know what’s happening around . And I am sure most of people believe your blog .
– Anil

Sir
ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ
ಕೇಸ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ
ಸತ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು
ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು
– Vani Shastry

You did a fantastic job, this blog has been a single place to know everything about Ramakataha! Please continue blogging only if you are feeling safe.
– Suresh k

It was really interesting to read your blogs. They gave good insight on the present situation. You stood firm in your approach. Thanks once again.
– Nalin Bhat

Pls continue your writing. Many years back leading weekly magazines wrote mutt/Swamiji/His close associate land/money/ sex scandals in details. Being Swamiji of a Mutt he is answerable & Responsible. That time mutt never came forward with Redymade statement like shadyathra , blackmail. If they are honest why they hesitated file a case in court against the magazine as well editors? where is the duplicate or replica of the Swamiji? involved in Flake Pron CD! What happend to him ? mutt should publish his photo and CD swamiji &Rragaveshwara Swamiji both should appear in front of general public. Why his photo not published in News paper Or TV Channel?
– Ganapathi Bhat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s